Social Innovation and Youth


ออกแบบสื่อวีดิทัศน์สำหรับโครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนโดยใช้ Motion Graphic ที่เป็นตัวละครที่ดูเป็นมิตรและเข้าใจง่ายเพื่ออธิบายวิจัยรูปแบบการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วม และทำภาพยนตร์สารคดีบันทึกประสบการณ์ของนวัตกรเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4 ตำบล ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด


Watch it Now!