พูนสุข


พูนสุข คือพื้นที่และระบบ Platform ออนไลน์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนกัน อัตลักษณ์แบรนด์ถูกออกแบบจากแนวความคิดของความเป็นชนเผ่าหรือชุมชน ที่มีความหลากหลายแต่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ลวดลายผ้าของชนเผ่าจึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ pixel พูนสุขซึ่งมาประกอบเป็นโลโก้และอัตลักษณ์ต่างๆของแบรนด์ สื่อสารถึงความหลากหลายที่มาประกอบอยุ่ร่วมกันClient: ชุมชนพูนสุข
Brand & Communication Design: Attention Studio