Locall Thailand


Locall บริการเดลิเวอรี่ ส่งอาหารจากชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน อัตลักษณ์และรูปแบบการสื่อสารบน Platform ออนไลน์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขายในหลายๆย่าน และการเล่าเรื่องของร้านค้าและผู้ประกอบการในชุมชนต่างๆClient: Locall Thailand
Brand & Communication Design: Attention Studio