HandUp Volunteer


HandUp Volunteer เครือข่ายสกิลอาสาพัฒนาสังคม (Pro Bono/Skill Base Volunteer) โดย HandUp Volunteer เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครจากภาคธุรกิจกับองค์กรภาคสังคมต่างๆ โลโก้เก่าถูกปรับให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและระบบการสื่อสารออนไลน์ได้ถูกออกแบบใหม่เพื่อตอบรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นClient: HandUp Volunteer
Brand & Communication Design: Attention Studio