ตันหยงมัสบ้านเรา


โรงเรียนทักษะวัฒนธรรม ทีมจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรทำงานกับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดันเรื่องการอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง โดยมีนิทรรศการ “ตันหยงมัสบ้านเรา” กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนที่มีต่อพื้นที่และความขัดแย้ง โดยอัตลักษณ์ของโครงการและการจัดนิทรรศการถูกออกแบบร่วมกับนักเรียนในพื้นที่ (local designer and organizers) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ ซึ่งแนวความคิดหลักคือการนำเอกลักษณ์ของสามวัฒนธรรมในพื้นที่ (ไทย จีนและอิสลาม) มารวมกันClient: โครงการโรงเรียนทักษะวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Event Branding & Communication Design: Attention Studio
Event Organizing Collaboration: ทักษะวัฒนธรรม